19th Ave New York, NY 95822, USA

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost acproduction s.r.o. sídlem Borská 40, 30100 Plzeň jako správce a zpracovatel osobních údajů, Vás jako
uživatele webových stránek www.face.acproduction.cz informuje o níže popsaném shromažďování
osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
  V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat
  další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové
  adrese info@acproduction.cz

Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o
vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení
 •  obchodní firma
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo nebo
 • e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše
osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Pakliže se stanete naším zákazníkem nebo klientem, na našich webových stránkách
mohou být s Vaším souhlasem pro reklamní účely použity Vaše fotografie. Na Vaši
žádost jsme však samozřejmě připraveni je kdykoliv odstranit.

Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a
poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností
vyplývajících ze smluvní spolupráce. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a
transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné
údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom
Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích
nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro
účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším
smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy
nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí
nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@acproduction.cznebo jinou adresu,
ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce či případně zpracovatel zpracovávat acproduction s.r.o.

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro
nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
1.1.1. externí účetní
1.1.2. externí advokátní kanceláři;
1.1.3. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové
nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
1.1.4. fotografie užité pro marketingové nebo reklamní účely budou veřejně
přístupné na webových stránkách společnosti

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat
naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních
povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví,
zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. V ostatních
případech, mj. v případě reklamního využití fotografií, činí standardní doba archivace pět
let.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich
obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@acproduction.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v
jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte
právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje
získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému
rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních
údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může
Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je
protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních
údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu
určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu
oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 10.06.2020

 

Předvolby ochrany osobních údajů
Když navštívíte náš web, může ukládat informace prostřednictvím vašeho prohlížeče z konkrétních služeb, obvykle ve formě cookies. Zde můžete změnit své předvolby ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že blokování některých typů souborů cookie může mít vliv na vaše zkušenosti s našimi webovými stránkami a službami, které nabízíme.